موضوع 1

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


پایه هشتم معنی شعر به نام خدایی که جان افرید

به نام خدایی که جان افرید                                            سخن گفتن اندر زبان افرید

معنی:به نام خدایی که به ما جان داد وسخن گفتن را به وسیله زبان به ما یاد داد

خداوند بخشنده ی دستگیر                                           کریم خطابخش پوزش پذیر

معنی:خداوند بخشنده کمک کننده وخطا بخش و توبه پذیر

پرستار امرش همه چیز و کس                                       بنی ادم و مرغ و مور و مگس

معنی:همه چیز وهمه کس از جمله بنی ادم وپرنده ها و مور ومگس از خداوند اطاعت میکنند

یکی را به سر برنهد تاج بخت                                        یکی را به خاک اندر آرد زتخت

معنی:یکی رابه مقام می رساند وخوشبخت می کند واز دیگری مقام میگیرد وبدبخت میکند

گلستان کند اتشی بر خلیل                                          گروهی بر اتش برد ز آب نیل

معنی:اشاره به داستان حضرت ابراهیم وهمچنین اشاره به داستان حضرت موسی

به درگاه لطف و بزرگیش بر                                             بزرگان نهاده بزرگی ز سر

معنی:به خاطر لطف و بزرگی خداوند انسان های بزرگ به بزرگی رسیده اند

جهان متفق بر الهیتش                                                 فرومانده از کنه ماهیتش

معنی:تمام موجودات جهان خداوندی خدارا قبول دارند وهمه از ذات خداوند درمانده شدند

بشر ماورای جلالش نیافت                                              بصر منتهای جمالش نیافت

معنی:هیچ انسانی کسی به بزرگی خداوند را ندیده وهیچ چشمی زیباتر از خداوند ندیده

تامل در آیینه ی دل کنی                                                صفایی به تدریج حاصل کنی

معنی:اگر به دلت که مثل آیینه است توجه کنی کم کم به ارامش اصلی می رسی

محال است سعدی که راه صفا                                        توان رفت جز در پی مصطفی

معنی:ای سعدی محال نشدنی است که راه پاکی را به جزراه پاکی حضرت محمد(ص)را بتوان پیدا کرد


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها